AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. června 2020, které je účinné ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod. a týká se provozu škol a školských zařízení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

24.6. (St)  –Den otevřených dveří v ZŠ  od 15:00 – 16:00 – pro děti přijaté do 1. ročníku ZŠ Hladké Životice a jejich rodiče

25.6. (Čt) – Odevzdávání učebnic a knih zapůjčených ze školní knihovny – žáci, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, přinesou učebnice v době od 12:30 – 14:00 hodin.

26.6. (Pá) – Výlet na kolech do Fulneku – s sebou: helmu, kolo v dobrém technickém stavu, batoh s pitím a svačinou, drobné na útratu. V případě nepříznivého počasí bude ve škole náhradní program. Prosím o zvážení, zda je dítě schopno ujet trasu do Fulneku a zpět.

29.6. (Po) – Focení tříd – po třídách od 8:00, cena – 35 Kč, v případě zájmu o skupinové nebo samostatné foto informujte třídního učitele – cena za 1 ks – 25 Kč. Fotografie budou žákům předány na začátku příštího školního roku. Žáci, kteří se neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole s sebou přinesou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis je k vytištění na webových stránkách školy https://www.zshlzivotice.cz/vzory-tiskopisu/

29.6. (Po) – Rozloučení s našimi nejstaršími žáky – bližší informace poskytne třídní učitelka 5. ročníku přes Školu On-line.

30.6. (Út) – Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení – 8:00 – 10:00, zúčastní se ho všichni žáci školy. Jestliže se žák neúčastnil focení, přinese si s sebou: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis je k vytištění na webových stránkách školy https://www.zshlzivotice.cz/vzory-tiskopisu/  .V případě dřívějšího odchodu bude žák potřebovat písemný souhlas zákonného zástupce + odhlášený oběd.

 • 17.8. (Po) – 21.8. (Pá) a 24.8. (Po) – 28.8. (Pá) –Prázdninová družina – bližší informace najdete na našich webových stránkách  v záložce ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děkujeme Klubu rodičů za malý dárek, který žáci dostanou při ukončení školního roku  🙂

Vážení rodiče,

jak jsem Vás již informovala, při hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění – odkaz naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020,

která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet:

 • z podkladů získaných při vzdělávání do 11.3.2020,
 • podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020,
 • podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

U žáků bude hodnocena především snaha, soustavné úsilí, pečlivost a také správnost a včasné plnění zadaných úkolů. Zohledněna bude také samostatná práce žáků během vzdělávání na dálku, tvorba portfolií.

 • Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.
 • K výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.
 • Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

Vzhledem k dané vyhlášce nastavujeme harmonogram uzavírání klasifikace:

 1. Předběžné uzavření známek bude realizováno ke dni 11.6.2020 prostřednictvím systému Školy On-line, kde se žáci i rodiče seznámí s navrhovanou známkou. Pokud zákonný zástupce nebude s danou známkou souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na termínu zkoušky, kde bude žák přezkoušen.
 2. Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na úterý 16.6.2020 do 12:00.

O harmonogramu odevzdávání učebnic a vydávání vysvědčení budete ještě informováni.

Děkuji za pochopení, v případě nejasností, prosím, pište, volejte.

S pozdravem Věra Tomšů, ředitelka školy

Vážení rodiče,

MŠMT dne 27. 5. 2020 aktualizovalo dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který je pro nás závazný v dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel – https://www.msmt.cz/file/52939/.

Důležité změny:

 • Ředitel může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
 • Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejména platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa.
 • Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Před školou je ukončen zákaz dodržování odstupu 2 metry.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,
ve středu 6. 5. 2020 jsem Vás informovala, že od 25. 5. 2020 můžeme otevřít naší školu.

Děkuji Vám za Vaše reakce v dotazníku (výsledky viz níže) a vyplnění přihlášky, která nám pomohla při sestavování skupin žáků podle nastavených kritérií s přihlédnutím na dodržování pokynů MŠMT.

 •  Z nahlášených dětí jsme vytvořili 3 žákovské skupiny:
  1. skupina – 1. ročník – pedagogové: V. Tomšů, J. Polášková
  2. skupina – 2. a 3. ročník- pedagogové: A. Stavovčíková, L. Mičulková
  3. skupina – 4. a 5. ročník- pedagogové: Š. Hoňková, J. Španihelová
  což je počet, který jsme organizačně schopni zvládnout při současném zachování distanční výuky pro ostatní žáky, kteří zůstávají ve škole domácí.
 •  Přihlášené děti si 25.5.2020 přinesou vyplněné „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ s datem podpisu 25.5.2020, které budeme vybírat při nástupu do školy první den v době od 7:30 – 7:40 hodin.
 •  Žáci, kteří zůstávají doma, budou pokračovat v distančním vzdělávání. Během prvního týdne bude na základě vědomostí dětí sestaven rozvrh, budete o něm včas informováni. 25.5. se děti mohou přes ZOOM nahlásit až v 9:00, první hodina bude věnována organizačním záležitostem, poučení o pravidlech pohybu ve škole a hygienických pravidlech.
 •  Do konce měsíce května Vám budou zaslány zpět na účet vratky za ŠD, kroužky a pitný režim, které jsme o poměrnou částku snížili. Prosím rodiče, kteří platili v hotovosti, aby zaslali přes školu ON-LINE zprávu paní Ladě Mičulkové s uvedením čísla účtu, na který platbu vrátíme. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vratek ji kontaktujte přes školu ON-LINE nebo na tel.č.: 739 208 277.
 •  K 30.6.2020 dojde taktéž k vyúčtování stravného.
 •  V průběhu měsíce června budete informováni o termínu a způsobu předávání vysvědčení a dalších organizačních záležitostech spojených s koncem školního roku.

Věřím, že s Vaší pomocí mimořádný konec mimořádného školního roku zvládneme.
Všem děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Výsledek dotazníkového šetření – VÝUKA NA DÁLKU

 1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 zákonných zástupců, což je 32% při přepočtu na 50 dětí.
 2. Zadání práce/vysvětlení úkolu je pro Vás 100% srozumitelné.
 3. Množství učiva a úkolů je 100% přiměřené.
 4. Se zpětnou vazbou, kterou od vyučujícího dostáváte, jste v 94% spokojeni, 6% dotazovaných by potřebovalo    detailnější podporu a zpětnou vazbu k odevzdaným úkolům.
 5. Komunikace s vyučujícím je dle Vás z 88% v pořádku, máte dostatek informací. 12% by uvítalo častější zprávy.
 6. V 88% jste spokojeni se současným stavem distanční výuky. Jeden dotázaný by uvítal vyvolávání dětí stejně často.
 7. 56% uvádí, že technické problémy nemá. Ostatní dotazovaní se potýkají s výpadky signálu, což ale, bohužel, nejsme schopni ovlivnit.
 8. V prostoru pro vlastní komentáře píšete velkou spokojenost s řešením distanční výuky ať z pozice dítěte tak i Vás jako rodiče – ulehčení už tak těžké situace, ve které jsme se všichni ocitli.
  Je zde i komentář týkající se nemožnosti pravidelně dohlížet na dítě, když rodič chodí do zaměstnání. Reakci samozřejmě chápeme, tato nelehká doba je zátěží pro nás pro všechny.
  Podnětem je pro nás i vyjádření rodiče, že se děti často překřikují. Je velmi těžké kázeňsky děti takhle na dálku udržet, nicméně řešením je vypínání zvuku, na které doposud děti nejsou zvyklé.

Ještě jednou děkuji rodičům, kteří si udělali 10 minut čas a dotazník vyplnili. Hodně mi pomůže v dalším zpracování písemných podkladů pro ČŠI.