AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

 

Vážení rodiče,
chtěli bychom znát Váš názor na fungování naší školy. Vyplňte, prosím, do 15.2.2024 anonymní dotazník na www.mapaskoly.cz. – VSTUP DO DOTAZNÍKU. Heslo Vám bude zasláno přes školu
on-line.

Za každého žáka by měl být vyplněn pouze jeden dotazník rodiče. Pokud máte ve škole více dětí, žádáme o vyplnění dotazníku za každé dítě – a to vždy s přihlašovacími a identifikačními údaji platnými pro odpovídající třídu, do které dané dítě chodí.

Prosíme o pomoc s vyplňováním mapy školy Vašim dětem. Přístupové heslo Vám i žákům 1., 2. a 3. ročníku bude zasláno taktéž přes školu on-line. Žáci 4. a 5.ročníku dotazník vyplní v rámci hodiny Informatiky.

Děkuji.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

2.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. Vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků bude ŠD uzavřena.
9.2. (Pá) – Plavání-lekce č.8
14.2. (St) – Svátek sv. Valentýna – projektové vyučování, bližší informace budou poskytnuty třídním učitelem přes školu on-line
16.2. (Pá) – Plavání – lekce č. 9
19.2. (Po) – 23.2. (Pá) – Jarní prázdniny. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 nahlášených dětí. V případě zájmu o ŠD vyplňte návratku a odevzdejte do 1.2.2024 v ŠD.
Dne 20.2.2024 nabízí ŠD zájezd do Planetária v Ostravě. Odjezd od školy 8:30, po příjezdu do školy kolem 13:00 zajištěn pro žáky školy oběd ve školní jídelně. Není podmínkou
nahlašovat žáka do ŠD v rámci celých jarních prázdnin. Předběžná cena výletu je 250Kč.
V případě volné kapacity autobusu se mohou zájezdu zúčastnit i rodinní příslušníci.
28.2. (St) – Den netradičních účesů – dobrovolná akce pro žáky, kteří si chtějí zpestřit vyučování a pobavit se. Tito žáci již přijdou takto „netradičně“ do školy.
29.2. (Čt) – Pěvecká soutěž – školní kolo – v rámci vyučování

Od 8.3. (Pá) budou všichni žáci v rámci TV absolvovat bruslení na zimním stadionu v Novém Jičíně. Proběhnou celkem 4 lekce – změna v rozvrhu. Cena za každou lekci 125 Kč včetně autobusu (platba v hotovosti – předejte třídnímu učiteli). Lekci vede trenér, který bude děti učit základy bruslení. Žáci budou potřebovat brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení. Brusle a helmu lze na stadionu zapůjčit za úplatu 40 Kč. Počet k zápůjčce je však omezený. Pitný režim je zajištěn zdarma (teplý čaj).
Odjezd od školy v 10:00, předpokládaný návrat 12:15.

Platby na 2.pololetí:
• 150 Kč – pitný režim
• 500 Kč – školní družina – původně plánovaná změna od 1.2.2024 proběhne až v novém školním roce
• + kroužky (sborový zpěv 400 Kč, Keramický kroužek – 1500 Kč, Angličtina hrou – 400 Kč, Florbal 400 Kč, Tvořivá dílnička – příspěvek na materiál – 250 Kč, Věda hrou – příspěvek na materiál – 150 Kč)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech)
Pokud byste chtěli udělat změnu v nahlášení svého dítěte do kroužků, kontaktujte třídního učitele přes školu on-line.• Plavání za 7 lekcí (od 1.1.2024-1.3.2024)
– 1.ročník – 360Kč (100Kč výuka,260Kč jízdné). Částka 670Kč na žáka bude uhrazena z finančního daru, který žáci obdrželi 4. září od Obce Hladké Životice
– 2.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 3.ročník – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
– 4.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)
– 5.ročník – 1 100Kč (840Kč výuka, 260Kč jízdné)

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –pití,ŠD, ker.)

————————————————————————————————————————————————————————————————-
Návratka: Zájem o ŠD v době pololetních prázdnin
19.2. ANO – NE
20.2. ANO – NE (den zájezdu)
Účast dalších rodinných příslušníků – počet………………………..
21.2. ANO – NE
22.2. ANO – NE
23.2. ANO – NE

Datum: …………………………………………….
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………

Vážení rodiče,
ráda bych Vám popřála v novém roce vše dobré, aby byl tento rok plný zdraví, lásky, radosti a jedinečných okamžiků .

Děkuji všem, kteří jste umožnili svým dětem přispět do veřejné sbírky Život dětem a Fond Sidus. Celkem jsme přispěli 3 095 Kč . Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.

5.1. , 12.1., 19.1., 26.1. (Pá) – Plavecký výcvik. Doplatek za výuku plavání a dopravu bude v únoru.
19.1. (Pá) – Uzavření známek za 1. pololetí – škola on-line
31.1. (St) – Vysvědčení – předání výpisu vysvědčení poslední vyučovací hodinu
2.2. (Pá) – Pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD o pololetních prázdninách nahlaste své dítě do 26.1. (Pá) třídní učitelce. ŠD bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

 

Vážení rodiče,
děkuji za Vaši účast ve sběru nepotřebných mobilních telefonů, a pomoc tak přírodě i charitě. Škola získala „Certifikát společensky odpovědné školy“, kde jsou uvedeny bližší informace s výsledky sběru – viz příloha. Velké poděkování patří také Klubu rodičů a všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na uskutečnění Adventního jarmarku.

1.12. (Pá) – První lekce výuky plavání v Novém Jičíně. Celkem proběhne 10 lekcí, budou změny v rozvrhu. Odjezd od školy v 10:30, předpokládaný návrat žáků bude kolem 13:00.
S sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřeben, u děvčat s delšími vlasy nutná gumička a plavecká čepice. V případě, že se Vaše dítě plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů
nezúčastní, nutné písemně doložit lékařem. Některé zdravotní pojišťovny přispívají na výuku plavání. Zjistěte si, jestli Vaše dítě má na tento příspěvek nárok. Pokud ano,
vyžádejte si u třídního učitele k vyplnění formulář: Žádost o potvrzení o zaplacení kurzu plavání. K dispozici je také na web. stránkách: www.lagunanj.cz. Některé pojišťovny
požadují svůj formulář. Tato žádost bude třídním učitelem předána plavecké škole v 7. lekci. V případě vystavení potvrzení plavecká škola nevrací částky za nemoc dítěte.
Jestliže se žák plavecké výuky nezúčastní (bude po nemoci), zůstane ve škole nebo si ho můžete v 10:15 vyzvednout.

Platby za plavecký výcvik
Vzhledem k finančnímu daru zákonného zástupce na dopravu, za kterou za všechnyděkuji, bude platba za první tři lekce (do konce kalendářního roku) pouze na výuku:
1.r. – 0 Kč – výuka 330 Kč bude hrazena – na základě finančního daru, který žáci obdrželi 4. září od obce Hladké Životice
2.r. – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
3.r. – 0 Kč – povinná výuka –ze zákona
4.r. – 360 Kč
5.r. – 260 Kč – Klub rodičů přispívá 100 Kč

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky (např. Novák –plavání)

1.12. (Pá) –Vánoční divadelní představení v 15:30 v místním kulturním domě, Rozsvícení vánočního stromu před OU v 17:00
4.12. (Po) – První čtení v místním rozhlase – vybraní žáci školy budou informovat občany o tradicích spjatých s adventními nedělemi.
5.12. (Út) – Mikulášská nadílka v rámci vyučování. Děkujeme Klubu rodičů za sponzorování balíčku.
6.12. (St) – Fotografování žáků. Vyfoceny budou všechny děti, Vy se po obdržení fotografií rozhodnete, zda si zakoupíte celou sadu, její část nebo vše vrátíte zpět. Téma pro focení
je Třpytivé Vánoce nebo Lesní jezírko. Témata si můžete vybírat již nyní – viz příloha nebo nástěnka u hlavního vstupu. Vybrané téma a zda se dítě bude fotit samo nebo se
sourozencem, prosím, nahlaste třídnímu učiteli.
7.12. (Čt) – Půjdem spolu do Betléma – loutkové představení Těšínského divadla ve Světě Komenského Fulnek – v rámci vyučování – cena 105 Kč včetně autobusu. Předpokládaný
návrat ve 12:30.

13.12. (St) – Turnaj ve florbalu v Bílovci pro vybrané žáky školy – bližší informace předá paní učitelka Alena Stavovčíková
14.12. (Čt) – Zhlédnutí vánoční besídky dětí z MŠ – v rámci vyučování
20.12. (St) – Vánoční koncert žáků ZŠ v místním kostele sv. Mikuláše v 16:30. Sraz žáků je v 16:00 před Kulturním domem. Všichni jste srdečně zváni – viz příloha
22.12. (Pá) – Možná přijde Ježíšek… s sebou svačinu, malou krabičku cukroví. Další bližší informace předají třídní učitelé.

Vánoční prázdniny – od soboty 23.12.2023 do úterý 2.1.2024. Žákům jsou obědy automaticky odhlášeny.
Na základě rozhodnutí zřizovatele bude úplata za vzdělávání ve školní družině od 1.2.2024 zvýšena na 150 Kč za měsíc. Důvodem jsou zvýšené provozní náklady.
Na našich webových stránkách www.zshlzivotice.cz v záložce ZŠ – FOTOGRAFIE – VSTUP DO FOTOGALERIE ŠKOLNÍ ROK 2023/24 – je zřízena záložka: ZTRÁTY A     NÁLEZY. Zde najdete nalezené věci žáků.

Jen pro připomenutí:
Každý den od 7:30 do 8:00 – ranní zpívání koled – příprava na Vánoční koncert

Věra Tomšů, ředitelka školy