AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

jak jsem Vás již informovala, při hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění – odkaz naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020,

která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet:

 • z podkladů získaných při vzdělávání do 11.3.2020,
 • podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020,
 • podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

U žáků bude hodnocena především snaha, soustavné úsilí, pečlivost a také správnost a včasné plnění zadaných úkolů. Zohledněna bude také samostatná práce žáků během vzdělávání na dálku, tvorba portfolií.

 • Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.
 • K výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.
 • Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

Vzhledem k dané vyhlášce nastavujeme harmonogram uzavírání klasifikace:

 1. Předběžné uzavření známek bude realizováno ke dni 11.6.2020 prostřednictvím systému Školy On-line, kde se žáci i rodiče seznámí s navrhovanou známkou. Pokud zákonný zástupce nebude s danou známkou souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na termínu zkoušky, kde bude žák přezkoušen.
 2. Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na úterý 16.6.2020 do 12:00.

O harmonogramu odevzdávání učebnic a vydávání vysvědčení budete ještě informováni.

Děkuji za pochopení, v případě nejasností, prosím, pište, volejte.

S pozdravem Věra Tomšů, ředitelka školy

Vážení rodiče,

MŠMT dne 27. 5. 2020 aktualizovalo dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který je pro nás závazný v dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel – https://www.msmt.cz/file/52939/.

Důležité změny:

 • Ředitel může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
 • Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejména platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa.
 • Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Před školou je ukončen zákaz dodržování odstupu 2 metry.

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,
ve středu 6. 5. 2020 jsem Vás informovala, že od 25. 5. 2020 můžeme otevřít naší školu.

Děkuji Vám za Vaše reakce v dotazníku (výsledky viz níže) a vyplnění přihlášky, která nám pomohla při sestavování skupin žáků podle nastavených kritérií s přihlédnutím na dodržování pokynů MŠMT.

 •  Z nahlášených dětí jsme vytvořili 3 žákovské skupiny:
  1. skupina – 1. ročník – pedagogové: V. Tomšů, J. Polášková
  2. skupina – 2. a 3. ročník- pedagogové: A. Stavovčíková, L. Mičulková
  3. skupina – 4. a 5. ročník- pedagogové: Š. Hoňková, J. Španihelová
  což je počet, který jsme organizačně schopni zvládnout při současném zachování distanční výuky pro ostatní žáky, kteří zůstávají ve škole domácí.
 •  Přihlášené děti si 25.5.2020 přinesou vyplněné „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ s datem podpisu 25.5.2020, které budeme vybírat při nástupu do školy první den v době od 7:30 – 7:40 hodin.
 •  Žáci, kteří zůstávají doma, budou pokračovat v distančním vzdělávání. Během prvního týdne bude na základě vědomostí dětí sestaven rozvrh, budete o něm včas informováni. 25.5. se děti mohou přes ZOOM nahlásit až v 9:00, první hodina bude věnována organizačním záležitostem, poučení o pravidlech pohybu ve škole a hygienických pravidlech.
 •  Do konce měsíce května Vám budou zaslány zpět na účet vratky za ŠD, kroužky a pitný režim, které jsme o poměrnou částku snížili. Prosím rodiče, kteří platili v hotovosti, aby zaslali přes školu ON-LINE zprávu paní Ladě Mičulkové s uvedením čísla účtu, na který platbu vrátíme. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vratek ji kontaktujte přes školu ON-LINE nebo na tel.č.: 739 208 277.
 •  K 30.6.2020 dojde taktéž k vyúčtování stravného.
 •  V průběhu měsíce června budete informováni o termínu a způsobu předávání vysvědčení a dalších organizačních záležitostech spojených s koncem školního roku.

Věřím, že s Vaší pomocí mimořádný konec mimořádného školního roku zvládneme.
Všem děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Výsledek dotazníkového šetření – VÝUKA NA DÁLKU

 1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 zákonných zástupců, což je 32% při přepočtu na 50 dětí.
 2. Zadání práce/vysvětlení úkolu je pro Vás 100% srozumitelné.
 3. Množství učiva a úkolů je 100% přiměřené.
 4. Se zpětnou vazbou, kterou od vyučujícího dostáváte, jste v 94% spokojeni, 6% dotazovaných by potřebovalo    detailnější podporu a zpětnou vazbu k odevzdaným úkolům.
 5. Komunikace s vyučujícím je dle Vás z 88% v pořádku, máte dostatek informací. 12% by uvítalo častější zprávy.
 6. V 88% jste spokojeni se současným stavem distanční výuky. Jeden dotázaný by uvítal vyvolávání dětí stejně často.
 7. 56% uvádí, že technické problémy nemá. Ostatní dotazovaní se potýkají s výpadky signálu, což ale, bohužel, nejsme schopni ovlivnit.
 8. V prostoru pro vlastní komentáře píšete velkou spokojenost s řešením distanční výuky ať z pozice dítěte tak i Vás jako rodiče – ulehčení už tak těžké situace, ve které jsme se všichni ocitli.
  Je zde i komentář týkající se nemožnosti pravidelně dohlížet na dítě, když rodič chodí do zaměstnání. Reakci samozřejmě chápeme, tato nelehká doba je zátěží pro nás pro všechny.
  Podnětem je pro nás i vyjádření rodiče, že se děti často překřikují. Je velmi těžké kázeňsky děti takhle na dálku udržet, nicméně řešením je vypínání zvuku, na které doposud děti nejsou zvyklé.

Ještě jednou děkuji rodičům, kteří si udělali 10 minut čas a dotazník vyplnili. Hodně mi pomůže v dalším zpracování písemných podkladů pro ČŠI.

Vážení rodiče,

2.5.2020 zveřejnilo MŠMT manuál – soubor pokynů pro otevření škol – viz. odkaz níže. Podle tohoto manuálu připravujeme provozní podmínky a organizaci vyučování od 25.5.2020. Opatření k výuce zveřejníme co nejdříve, abyste se měli podle čeho rozhodovat, zda dítě do školní skupiny přihlásíte.

Chtěla bych Vás tímto požádat o trpělivost. Společnými silami jsme vydrželi již sedm týdnů, vydržme i dál.

Věra Tomšů, ředitelka školy

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss