TITLE

DESCRIPTION

Informace na květen 2020

Vážení rodiče,
ve středu 6. 5. 2020 jsem Vás informovala, že od 25. 5. 2020 můžeme otevřít naší školu.

Děkuji Vám za Vaše reakce v dotazníku (výsledky viz níže) a vyplnění přihlášky, která nám pomohla při sestavování skupin žáků podle nastavených kritérií s přihlédnutím na dodržování pokynů MŠMT.

 •  Z nahlášených dětí jsme vytvořili 3 žákovské skupiny:
  1. skupina – 1. ročník – pedagogové: V. Tomšů, J. Polášková
  2. skupina – 2. a 3. ročník- pedagogové: A. Stavovčíková, L. Mičulková
  3. skupina – 4. a 5. ročník- pedagogové: Š. Hoňková, J. Španihelová
  což je počet, který jsme organizačně schopni zvládnout při současném zachování distanční výuky pro ostatní žáky, kteří zůstávají ve škole domácí.
 •  Přihlášené děti si 25.5.2020 přinesou vyplněné „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ s datem podpisu 25.5.2020, které budeme vybírat při nástupu do školy první den v době od 7:30 – 7:40 hodin.
 •  Žáci, kteří zůstávají doma, budou pokračovat v distančním vzdělávání. Během prvního týdne bude na základě vědomostí dětí sestaven rozvrh, budete o něm včas informováni. 25.5. se děti mohou přes ZOOM nahlásit až v 9:00, první hodina bude věnována organizačním záležitostem, poučení o pravidlech pohybu ve škole a hygienických pravidlech.
 •  Do konce měsíce května Vám budou zaslány zpět na účet vratky za ŠD, kroužky a pitný režim, které jsme o poměrnou částku snížili. Prosím rodiče, kteří platili v hotovosti, aby zaslali přes školu ON-LINE zprávu paní Ladě Mičulkové s uvedením čísla účtu, na který platbu vrátíme. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vratek ji kontaktujte přes školu ON-LINE nebo na tel.č.: 739 208 277.
 •  K 30.6.2020 dojde taktéž k vyúčtování stravného.
 •  V průběhu měsíce června budete informováni o termínu a způsobu předávání vysvědčení a dalších organizačních záležitostech spojených s koncem školního roku.

Věřím, že s Vaší pomocí mimořádný konec mimořádného školního roku zvládneme.
Všem děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Věra Tomšů, ředitelka školy

 

Výsledek dotazníkového šetření – VÝUKA NA DÁLKU

 1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 zákonných zástupců, což je 32% při přepočtu na 50 dětí.
 2. Zadání práce/vysvětlení úkolu je pro Vás 100% srozumitelné.
 3. Množství učiva a úkolů je 100% přiměřené.
 4. Se zpětnou vazbou, kterou od vyučujícího dostáváte, jste v 94% spokojeni, 6% dotazovaných by potřebovalo    detailnější podporu a zpětnou vazbu k odevzdaným úkolům.
 5. Komunikace s vyučujícím je dle Vás z 88% v pořádku, máte dostatek informací. 12% by uvítalo častější zprávy.
 6. V 88% jste spokojeni se současným stavem distanční výuky. Jeden dotázaný by uvítal vyvolávání dětí stejně často.
 7. 56% uvádí, že technické problémy nemá. Ostatní dotazovaní se potýkají s výpadky signálu, což ale, bohužel, nejsme schopni ovlivnit.
 8. V prostoru pro vlastní komentáře píšete velkou spokojenost s řešením distanční výuky ať z pozice dítěte tak i Vás jako rodiče – ulehčení už tak těžké situace, ve které jsme se všichni ocitli.
  Je zde i komentář týkající se nemožnosti pravidelně dohlížet na dítě, když rodič chodí do zaměstnání. Reakci samozřejmě chápeme, tato nelehká doba je zátěží pro nás pro všechny.
  Podnětem je pro nás i vyjádření rodiče, že se děti často překřikují. Je velmi těžké kázeňsky děti takhle na dálku udržet, nicméně řešením je vypínání zvuku, na které doposud děti nejsou zvyklé.

Ještě jednou děkuji rodičům, kteří si udělali 10 minut čas a dotazník vyplnili. Hodně mi pomůže v dalším zpracování písemných podkladů pro ČŠI.