TITLE

DESCRIPTION

Informace – začátek šk.roku 2020/2021

Začátek vyučování: 8:00.

Provoz ranní družiny: od 6.00 – 7:45. Odpolední družina: od 11:55 – 15.30, tel. 732 585 481.
Dítě je třeba do ŠD přihlásit i v případě, že bude docházet nepravidelně nebo zahájí
docházku v průběhu roku. Žáci, kteří nechodí do ŠD, se mohou účastnit akcí, které pořádá ŠD, ale je potřebná písemná žádost rodiče.

Do 17.10.2020 je třeba uhradit:
600 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,
lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,
model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, vazač, materiál na různé výrobky
v průběhu školního roku aj.)
100 Kč na pitný režim za 1. pololetí
500 Kč za školní družinu za 1. pololetí
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:
1772584389/0800 – v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky
(např. Novák –potřeby,pití,ŠD)
(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech).

Dotované mléko, mléčné výrobky, ovoce a zelenina pro všechny ročníky v rámci projektu
MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL.
Žáci základních škol mají nárok na mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc.
Žáci mají nárok na 1 ks dotovaného výrobku týdne ZCELA ZDARMA ( ovoce, zelenina,
případně ovocná šťáva).
Více na www.laktea.cz, www.ovoceazeleninadoskol.cz.

Žáci budou potřebovat (kromě povinných učebních potřeb):
Hrnek, podložku pod svačinu, zástěru, 1 balení kapesníků, cvičební úbor – tělocvična: bílé tričko, kraťasy-trenýrky , cvičky – jarmilky s bílou podrážkou (nesmí barvit podlahu), obaly na učebnice a sešity.
Převlečení ŠD: tepláková souprava, případně jiný sportovní oděv vhodný k pobytu venku, tenisky na venkovní pobyt. Toto oblečení mohou žáci používat jako i jako venkovní cvičební úbor. Vše, prosím, podepsat. Upozorňujeme, že obuv dětí musí splňovat zásady bezpečnosti, tedy nesmí být poničená, malá-velká, musí mít špičku, podpatek a opatek.

Odhlašování obědů den předem, výjimečně do 7.00 dne, kdy žák chybí. Výdej do jídlonosičů pouze 1. den nepřítomnosti. Stravovací problémy ihned sdělte třídnímu učiteli, případně vedoucí školní jídelny – tel. 739 290 963.

Škola vyhlašuje 2. kolo soutěže ve sběru starého papíru.
Soutěž je organizována pro jednotlivce i třídní kolektivy. Roztříděný sběr (svázaný– vše kromě kartónů) můžete přivézt každé pondělí v době od 6:00 do 7:45 hodin k hlavnímu nebo zadnímu vchodu, prosím, zvoňte. V případě nouze můžete papír přivézt kdykoliv – složit jej u vchodu ke kotelně a označit jménem. V průběhu dne se postaráme o odklizení.

Kdo si nevyzvedl fotografie na konci šk.roku, kontaktujte paní Mičulkovou.

Vzhledem ke koronavirové situaci je plavecký výcvik ze školního roku 2019/2020 přesunut na tento školní rok. Jelikož je plavání součástí ŠVP, účast je povinná. V případě, že se žák nemůže ze zdravotních důvodů plaveckého výcviku účastnit, doložte, prosím, potvrzením lékaře.
První plavání se uskuteční již tento čtvrtek 3.9. Celkem absolvujeme 10 lekcí. Rozvrh hodin je již plaveckému výcviku přizpůsoben. Odjezd od školy je v 10:15 hodin, předpokládaný příjezd 12:30 hodin. Cenu k zaplacení plaveckého výcviku obdržíte později.
S sebou v igelitové tašce: mýdlo, plavky, děvčatům doporučujeme plaveckou čepici nebo gumičku na vlasy, hřeben, ručník.

9.9. – v 9:00 – focení žáků 1. třídy

18.9. – žáci 2. ročníku – Pasování na čtenáře v místní knihovně (v rámci vyučování)

25.9. – žáci 3., 4. a 5. ročníku – Cestovatelský program: Skotsko – Magický sever Velké Británie

V souvislosti s nadcházejícím ukončením mandátu paní Andrey Dvořákové, člena Školské rady ZŠ a MŠ Hladké Životice,p.o., z řad zákonných zástupců, vyzývám pro volbu nového člena s funkčním obdobím od 1.1.2021 do 31.12.2023, všechny zájemce o tuto funkci, aby se do 30.10.2020 písemně přihlásili na email školy: skola@zshlzivotice.cz.
Jména kandidátů budou následně zveřejněna na nástěnce u vchodu školy a škole On-line. Volba nového člena proběhne během třídních schůzek konaných dne 26.11.2020.

Elektronická žákovská knížka je určena žákům 1.-5. ročníku a jejich zákonným zástupcům. Plně nahrazuje papírovou žákovskou knížku. Uživatelé získávají přehled o známkách prostřednictvím internetu. Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy” známek dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky jsou zapisovány známky ze všech předmětů po zhodnocení práce se samotnými žáky. Kromě toho se prostřednictvím elektronické ŽK předávají informace, např. o chování dětí, o plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace je i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin a jeho změn nebo do plánu akcí školy.

O dění ve škole budete předem informování na webových stránkách školy www.zshlzivotice.cz, na nástěnce u hlavního vchodu nebo formou školy On-line. Webové stránky školy obsahují také dokumenty jako je např. školní řád a jeho dodatek, pravidla omlouvání, organizace školního roku vzhledem ke COVID-19 aj.

První velké setkání rodičů žáků proběhne v úterý 15.9. v 16:00, na které Vás srdečně zvu.

V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte na tel.č. 739 303 064.

Vážení rodiče, první zářijové týdny budeme zjišťovat dosahování vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok. Cílem je zajistit plynulou návaznost vzdělávání a pohodu žáků při obtížnějším startu v novém školním roce. Na základě získané reflexe budeme navazovat výuku na aktuální znalosti a dovednosti žáků.

Vzhledem ke stále šířícímu se onemocnění Covid-19 bude tento školní rok pro všechny velice náročný. Věřím, že společnými silami ho ale zvládnem!

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy