TITLE

DESCRIPTION

Organizace provozu školy od 1.9.2020


ORGANIZACE PROVOZU ZŠ OD 1.9.2020

 

Provoz školy
• Škola zahájí školní rok 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými a právními předpisy.
• Nový školní rok zahájíme 1.9.2020 v 8:00 – 10:00 hodin – slavnostní uvítání prvňáčků. Ranní školní družina bude otevřena od 6:00 hodin. Již první den je možno stravovat se ve školní jídelně, oběd musí být ale předem nahlášen.
• Prohlášení o bezinfekčnosti od žáků při prvním příchodu do školy nebude požadováno.
Žákům a zákonným zástupcům školy je zakázáno vstoupit do budovy školy s příznaky infekčního onemocnění.
• Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na dobu nezbytně nutnou.
• Pokud je žák školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu úst.
• Sportovní akce, soutěže s účastí jiných škol a školní výlety budou zvažovány dle aktuální epidemiologické situace podle „semaforu“ MZd (Ministerstva zdravotnictví).
• Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), budou probíhat standardně.
• Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je zajištěn úklid, řádné provětrání a dezinfekce všech užívaných prostor.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je postupováno dle pokynů KHS a dodržováno všech aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených pro dané území příslušnou KHS (Krajskou hygienickou stanicí) nebo plošně MZd.

Hygienická pravidla a standard úklidu
• Žáci budou poučeni o zvýšených bezpečnostních, hygienických a protiepidemických pravidlech a bude dbáno na jejich dodržování.
• U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
• Po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači nebo provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
• Osoušení rukou je zajištěno jednorázovými ručníky.
• Dochází k častému a intenzivnímu větrání učeben, šaten a ostatních využívaných prostor školy o přestávce i během vyučovací hodiny.
• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá 2 x denně.
• Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
• Denně se provádí důkladný úklid všech místností školy. Úklid povrchů se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
• Dezinfekci povrchů nebo předmětů (kliky dveří, baterie u umyvadel, spínače světla, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) provádí 2 x denně školnice v celé budově školy.
• Dezinfekci klávesnice a počítačové myši provádí vyučující po užití daných předmětů žáky.
• Praní prádla je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C.
• Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85°C.

Organizace školy v závislosti na semaforu
Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat pozornost a volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je  přítomen jeho zákonný zástupce
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – vychovatelka ihned tuto skutečnost nahlásí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy.
Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti a izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně budou zákonní zástupci žáka informováni o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
• Onemocnění dítěte hlásí pedagog ředitelce školy a školní asistence, která žáka přebírá a společně v izolaci čekají na příchod zákonného zástupce. V izolaci (počítačová učebna) osoba pobývá až do odchodu ze školy. Při péči o nemocného je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. K izolaci je určena počítačová učebna. Pro účel izolace je označena i samostatná toaleta v druhém patře. Žáci a zaměstnanci školy budou o použití izolace informováni ředitelkou školy.
• V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu co nejdříve opustí s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kaše), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení lékaře.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka školy
Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí škole další pokyny a rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních.
• V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhodne příslušná KHS.
• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distanční. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
– Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
– Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem.

Školní stravování
Pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak, bude stravování ve školní jídelně probíhat za daných podmínek:
• Po příchodu si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci.
• Z důvodu co nejmenšího kontaktu žáků různých tříd budou žáci v jídelně rozděleni do předem určených sektorů – části jídelny.
• Odebírání příborů není dovoleno ani užití samoobslužného automatu. Příbory a pití bude zaměstnancem školy předem nachystáno na stole.
• U výdejního okénka budou strávníci různých tříd dodržovat odstup 2m.
• Po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a vydezinfikovány.

Úplata za vzdělávání
Pokud je určitému žáků nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
• Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:
– Ve školní družině bude úplata poměrně snížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
Kontakt na KHS Moravskoslezského kraje: 595 138 111

Mgr. Věra Tomšů
ředitelka školy