ŠKOLSKÁ RADA

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

 

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

pro období od 1.1.2021 – 31.12.2023

 

Vážení rodiče,

jelikož končí funkční období členů Školské rady, proběhne volba nových členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

KDY: 26.11.2020

ČAS: 14:00 – 18:00

MÍSTO: ZŠ a MŠ Hladké Životice,p.o. ve vstupu do budovy

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR: Mgr. Jitka Polášková, Jana Španihelová, Jana Horáková

Prosíme rodiče, kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, aby se do 30.10.2020 písemně přihlásili na email školy: skola@zshlzivotice.cz

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY:

 • 1 člen jmenován zřizovatelem
 • 1 člen zvolen zákonnými zástupci
 • 1 člen zvolen pedagogickými pracovníky školy

Příprava volby členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka školy:

 • Zajistí uskutečnění voleb
 • Stanoví tříčlenný přípravný výbor

Přípravný výbor:

 • Svolává osoby oprávněné volit
 • Zajistí návrhy kandidátů
 • Zajišťuje hlasovací lístky
 • Eviduje návrhy kandidátů
 • Zaznamenává výsledky hlasování
 • Vyhlašuje souhrnné výsledky voleb

Průběh voleb:

 • Tajná volba
 • Ke zvolení je nutný nadpoloviční počet hlasů
 • Volby jsou platné pouze za účasti alespoň třetiny oprávněných osob
 • Pokud nezvolí zákonní zástupci člena školské rady na základě opakované výzvy, jmenuje člena školské rady ředitel sám
 • Na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 • Zápis o volbách předává přípravný výbor zřizovateli a zvolené školské radě

1.9.2020

                                                                                                                                                Mgr. Věra Tomšů

                                                                                                                                                  Ředitelka školy

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) je při základní škole zřízena školská rada. Jedná se o tříčlenný orgán, který

 • se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu a k jeho následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Složení školské rady:

Za zřizovatele – Petra Válková

Za rodiče – Andrea Dvořáková

Za pedagogy – Mgr. Šárka Hoňková