VÝCHOVNÝ PORADCE

  • Spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky.
  • Zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, s Policií ČR.
  • Spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru.
  • Podílí se na zpracování individuálního plánu pro integrované žáky.
  • Sleduje a eviduje žáky se speciálními potřebami.
  • Sleduje nadané žáky.
  • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
  • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním.

Výchovným poradcem pro ZŠ Hladké Životice je Mgr. Šárka Hoňková.
Konzultace pro rodiče a žáky:   honkova@zshlzivotice.cz