TITLE

DESCRIPTION

Zápis do 1.ročníku-informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19

Zápis se uskuteční 18.4. od 13.h

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v minulém roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Základní informace:

  1. 1. V Mateřské škole bude vyvěšen časový rozvrh, kde se můžete zapsat a budete mít zaručeno, že nebudete čekat.
  2. Zákonný zástupce může podat žádost o zápis kdykoliv v průběhu měsíce dubna, nejen v dny určené ředitelem. Může tak učinit i písemně.

Tiskopis bude předán rodičům k vyplnění ve formální části zápisu ve škole.

Pozn.:

Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte, proto tiskopis, který vypracuje škola pro podání žádosti, může mít pouze doporučující charakter.

Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce žáka podá žádost ústně a ředitel školy s ním sepíše protokol, který musí mít všechny náležitosti jako žádost písemná.

 

 

  1. Zápis se bude skládat ze dvou částí:

– formální a

– rozhovoru s dítětem.

S druhou částí musí zákonný zástupce souhlasit.

 

  1. Škola ve formální části:

– Zákonného zástupce prokazatelně informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky,

– zákonného zástupce prokazatelně informuje, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

– Přidělí žádosti registrační číslo a sdělí je zákonnému zástupci

 

  1. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v ZŠ, MŠ, též na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 

  1. Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí do 1. ročníku základní školy (§ 46)

Žádost o odklad

Žádost o odklad školní docházky

 

 

Napsat komentář